ALGEMENE VOORWAARDEN
 Bij verkoop van goederen blijven deze eigendom
van HARDO Fire Protection (hieronder vermeld
als HFP) zolang de factuur niet werd voldaan
zoals hieronder vermeld en behouden we het
recht om deze goederen ondubbelzinnig af te
halen.

 Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vermelde
vervaldag op het bankrekeningnummer van HFP
dat wordt vermeld op de factuur. Indien de
factuur niet werd vereffend uiterlijk op de
vervaldag (bijkomend worden er 14
kalenderdagen extra toegestaan mits toeslag van
€20) dan is er van rechtswege en zonder enige
ingebrekestelling een conventionele moratoire
intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald
in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter
Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke
laattijdige betaling door de klant, geeft HFP
tevens het recht om een forfaitaire
schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de
factuurbedragen met een minimum van 40 EURO
en een maximum van 2500 EURO, dit ter
dekking van de administratieve kosten van HFP.Alle kosten als gevolg van het afdwingen van
betaling via minnelijke en gerechtelijke weg,
inclusief gerechtsdeurwaarders- en
advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding)
worden doorgerekend aan de klant. Het niet
betalen van één factuur op de vervaldag
(bijkomend worden er 14 kalenderdagen extra
toegestaan mits toeslag van €20), maakt
automatisch alle openstaande facturen opeisbaar,
ongeacht hun vervaldag.

 De overeenkomst/bestelling is van kracht indien
de klant zich akkoord verklaart via e-mail, per
brief of via ondertekening van de prijsofferte
schriftelijk of digitaal via e-mail. De
overeenkomst, bestelling of prijsofferte kan
NIET telefonisch worden bevestigd of
geannuleerd.

 De overeenkomst via factuur is geldig voor 1 jaar
en wordt stilzwijgend verlengd voor 1 jaar indien
de klant geen e-mail of brief heeft verstuurd met
de melding “geen overeenkomst meer te willen
met HFP”, dit 1 maand voor de vervaldatum van
het jaarlijks nazicht uitgevoerd het jaar voordien.Telefonisch kan de overeenkomst NIET
ontbonden worden.

 We verbinden ons ertoe het jaarlijks nazicht uit
te voeren in dezelfde maand van het vorige
nazicht, indien dit niet het geval mocht zijn
worden we niet aansprakelijk gesteld maar dient
de klant HFP te contacteren. Het nazicht wordt
dan uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen.